پر بیننده ترین هاپیرمرد شگفت انگیز + عکسانعطاف پاهای این مرد به حدی است که می تواند در حالیکه پاهایش از مفصل زانو 180 درجه چرخیده راه برود یا آنها را زیر چانه خود بگذارد و حتی کف پایش را با صورت ...

انعطاف پاهای این مرد به حدی است که می تواند در حالیکه پاهایش از مفصل زانو ۱۸۰ درجه چرخیده راه برود یا آنها را زیر چانه خود بگذارد و حتی کف پایش را با صورت لمس کند.
پیرمرد شگفت انگیز + عکس
پیرمرد شگفت انگیز + عکس
پیرمرد شگفت انگیز + عکس
پیرمرد شگفت انگیز + عکس
پیرمرد شگفت انگیز + عکس
پیرمرد شگفت انگیز + عکس
پیرمرد شگفت انگیز + عکس
پیرمرد شگفت انگیز + عکس
پیرمرد شگفت انگیز + عکس
پیرمرد شگفت انگیز + عکس
پیرمرد شگفت انگیز + عکس
پیرمرد شگفت انگیز + عکس
پیرمرد شگفت انگیز + عکس


۱۰ام اسفند ۱۳۹۴ | | دسته : سرگرمی و طنز

خرید شارژ ایرانسللینک دوستان